Polítiques del Port Olímpic

Port Olímpic té com a missió oferir la màxima qualitat en tots els serveis als usuaris, concessionaris i clients que utilitzin les seves instal·lacions així com garantir el seu ús ambientalment correcte, dins d’un entorn segur per tots els grups d’interès.

L’objectiu de la qualitat en el servei ha guiat el nostre creixement com a port i conscients de la importància de la protecció del Medi Ambient i la Seguretat en el Treball, l’empresa es proposa prendre el compromís de desenvolupar la nostra activitat amb el màxim respecte amb l’entorn i en unes condicions segures. En primer lloc ens comprometem, no solament a complir amb la legislació vigent, tant en matèria ambiental  com de seguretat i salut, sinó a anar més enllà d’aquestes exigències, desenvolupant millores en el nostre treball diari per tal de contribuir a la conservació de l’entorn , a la prevenció de danys i deteriorament de la salut i a la millora de la qualitat en la prestació del nostre servei.

Dins d’aquesta política empresarial, el Port Olímpic seguirà els següents principis:

 

seguir_controlar_0.png


Seguir i controlar la satisfacció dels nostres usuaris.

impacte_ambiental_0.png


Controlar i minimitzar els impactes ambientals de l’empresa i els riscos laborals detectats com a conseqüència de la contínua avaluació d’aquests.

Recursos_Ambientals_0.png


Prendre mesures per reduir el consum de recursos naturals com l’aigua i l’energia, fent una gestió eficaç dels residus generats. 

seguretat_0.png


Proporcionar la informació i mitjans necessaris perquè les activitats es portin a terme en unes condicions segures i sense perjudici per la salut tant de treballadors com de la resta de personal implicat.

Formacio_Treball_0.png


Promoure la formació i conscienciació a aquelles persones implicades en el desenvolupament de l’activitat del port: treballadors i proveïdors. En concret, pel cas del personal del port es treballarà especialment en la seva formació ambiental i conscienciació en la prevenció de riscos per tal d’aconseguir la seva implicació en el projecte i l’assoliment dels seus objectius. 

newsletter_0.png


Comunicar a l’usuari aquesta tasca que s’està realitzant i implicar-los al màxim en millorar el comportament ambiental del port i en la detecció de possibles riscos potencials per a la salut.

 

Tots aquests principis s’emmarquen en un procés de prevenció de la contaminació, dins d’una filosofia de millora contínua de la qualitat i l’excel·lència, així com del comportament ambiental del port, la qual cosa portarà a revisar aquesta política de forma periòdica així com els objectius plantejats.

 

Sr. Antoni Roig
Director de Port Olímpic de Barcelona                                                                 
Abril 2020

logotipi i Certificats