Avís legal

Avís legal

LSSI


En compliment d'allò establert a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat
de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació
general d'aquest lloc web:


Titular: BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A. (B:SM)
Adreça: Carrer de Calàbria, 66 - 08015 BARCELONA
Contacte: bsmsa@bsmsa.cat
Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb el número:
6165/03 Tom: 35452 Foli: 28 Full B 108458 Inscripció 87 CIF: A 08765919


Avís legal


El lloc web de B:SM té per objecte facilitar el coneixement a l'usuari en general de les
activitats i dels serveis que presta, així com facilitar als seus clients serveis ad hoc.
B:SM es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ,
modificacions en la informació continguda en el seu web o en la seva configuració i
presentació.


L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació del fet que B:SM no serà responsable
dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de l'esmentat accés, o com a
conseqüència de l'ús de la informació continguda en l'esmentat web o de l'accés a
d'altres matèries d'internet a través dels enllaços d'aquest lloc web.


El copyright del material contingut en aquest lloc web és propietat de B:SM, i el seu
accés no implica llicència pera la seva reproducció i/o distribució; per a

això és
necessari el consentiment previ per escrit de B:SM.
Les eventuals referències contingudes en el web de B:SM en relació a qualsevol
producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació que faci constar
la marca, nom comercial o identificació del fabricant o subministrador, etc., titularitat de
tercers no constitueix cap suport, patrocini o recomanació envers aquests per part de
B:SM.


Política de Privacitat


BSM.SA compleix la normativa vigent en matèria de protecció de dades i vetlla per
garantir un correcte ús i tractament de les dades personals. A cada formulari de
recollida de dades personals s'informa de la finalitat del tractament de les dades
sol·licitades. En qualsevol moment, l'usuari podrà exercir els seus drets d'accés,
rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació mitjançant comunicació a la
següent adreça de correu electrònic:


protecciodades@bsmsa.cat


Responsable del tractament


El responsable del tractament de les dades de l'interessat és Barcelona de Serveis
Municipals, SA (BSM.SA), amb CIF número A08765919. Les dades de contacte de
BSM són les següents:


Direcció postal: Carrer Calàbria, 66, 08015, Barcelona
Telèfon: 93 887 50 34
Correu electrònic: protecciodades@bsmsa.cat


També poden ser responsables del tractament de les dades de l'interessat les
empreses del Grup BSM:


Parc d'Atraccions Tibidabo, SAU (PATSA), amb CIF número A58819095. Les dades
de contacte de PATSA són les següents:


Direcció postal: Plaça del Tibidabo, 3-4, 08035, Barcelona
Telèfon: 93 211 79 42
Correu electrònic: protecciodades_patsa@bsmsa.cat
Cementiris de Barcelona, SA – CBSA, amb CIF A64302367. Les dades de contacte de
CBSA són les següents:
Direcció postal: Carrer Mare de Déu de Port, 56-58 08038 Barcelona
Telèfon: 93.4841911
Correu electrònic: protecciodades_cbsa@bsmsa.cat


S'informa a l'Interessat que el Grup BSM ha nomenat un Delegat de Protecció de
Dades (DPO) davant el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al
tractament de les seves dades personals. L'interessat podrà contactar amb el Delegat
de Protecció de Dades a través de les següents dades de contacte:
Direcció postal: Carrer Calàbria, 66, 08015, Barcelona
Telèfon: 93 887 50 34
Correu electrònic: DPO@bsmsa.cat


Amb quina finalitat tractem les dades personals ?


La base legal del tractament de les dades personals de l’interessat és l’execució i
desenvolupament del contracte i l’interès legítim de BSM en relació a aquest. En
aquest sentit, l’interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per a
la seva execució. En cas de no facilitar-nos aquestes dades no serà possible la
celebració del contracte. Respecte de la resta de tractaments la base legal és el
consentiment de l’interessat, previ i inequívoc.
Tramesa de comunicacions i promocions en relació als serveis i activitats del Grup
BSM per a la qual cosa podrem realitzar perfils de compra i anàlisi d'hàbits a partir de
la informació obtinguda.


Durant quant temps conservarem les dades?


Les dades personals proporcionades per l'Interessat es conservaran mentre es trobi
vigent el contracte celebrat entre l'Interessat i el Grup BSM, i una vegada es produeixi
la seva finalització seran bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció
aplicables.
En cas que hagi donat el seu consentiment per al tractament de les dades, fins que
l'interessat en sol·liciti la supressió, moment en què seran bloquejades fins que
transcorrin els terminis de prescripció aplicables.


Què ens legitima per tractar les dades?


La base legal del tractament de les dades personals de l'Interessat és l'execució i
desenvolupament del contracte i l'interès legítim de BSM en relació a aquest. En
aquest sentit, l'interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per a
la seva execució. En cas de no facilitar-nos aquestes dades no serà possible la
celebració del contracte.

Respecte de la resta de tractaments la base legal és el consentiment de l'interessat,
previ i inequívoc.


A quins destinataris podem comunicar les dades?


Les dades personals de l'Interessat podran ser cedides als següents destinataris:
Empreses del Grup BSM.
Administracions Públiques quan així ho estableixi una disposició legal aplicable i
Jutjats i Tribunals.


Proveïdors que presten serveis al Grup BSM relacionats amb la gestió del contracte
formalitzat i que tenen la condició d'encarregats del tractament. En tot cas, els tercers
amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal de
l'Interessat hauran acreditat prèviament l'adopció de mesures adequades per a la
correcta protecció de les dades.


Quins són els drets dels interessats en relació amb les dades que ens faciliten?


Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades
personals que li concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les
seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en
el seu cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin
necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides.
En determinats supòsits l'Interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de
les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l'exercici o la
defensa de reclamacions.


En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació
particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En
aquest cas, les entitats del Grup BSM davant les quals s'exerceixi aquest dret deixaran
de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de
possibles reclamacions.


En qualsevol dels casos anteriors, l'entitat corresponent del Grup BSM comunicarà
qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de
tractament efectuada, a cadascun dels destinataris als quals s'hagin comunicat les
dades personals, llevat que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho
sol·licités l'Interessat, l'entitat del Grup BSM en qüestió l'informarà sobre els esmentats
destinataris.


Així mateix, l'Interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que
hagi facilitat a BSM, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a
transmetre-les a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o
en un contracte, i s'efectuï per mitjans automatitzats.


L'Interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb
la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte
d'un tractament basat en l'interès públic o legítim pel Grup BSM o un tercer, inclosa
l'elaboració de perfils, a fi que BSM o una altra entitat del Grup BSM deixin de tractar
les dades personals, llevat que aquestes puguin acreditar motius legítims imperiosos
per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l'Interessat, o
per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.


Així mateix, l'Interessat tindrà dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en
el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que li produeixi efectes
jurídics o l'afecti significativament, llevat que aquesta decisió sigui necessària per a la
celebració o execució d'un contracte amb BSM o una altra entitat del Grup BSM i
estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es basi en el consentiment
explícit de l'Interessat.


Els referits drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així
com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, podran ser exercits a
través de la següent adreça de correu electrònic: protecciodades@bsmsa.cat
D'altra banda, l'interessat podrà donar-se de baixa de forma automàtica de les
comunicacions que no afectant a l'essència del servei rebi periòdicament mitjançant
correu electrònic, prement l'opció "donar-se de baixa't.
Finalment, l'Interessat tindrà dret a presentar reclamació davant les autoritats de
protecció de dades.


Com obtenim les dades?


Les dades personals que tractem a les diferents entitats del Grup BSM procedeixen
del propi interessat i de l'Ajuntament de Barcelona.
Les categories de dades que es tracten són les següents:
Dades d'identificació
Adreces postals o electròniques
Dades econòmiques
Informació comercial
Per a les finalitats descrites anteriorment BSM no tracta dades especialment
protegides.


© Barcelona de Serveis Municipals S.A.